เงื่อนไขการคืนเงิน / การทดแทน

  • บริษัท จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ เฉพาะรุ่นเดิมในกรณีที่เป็นรุ่นเดิมไม่มี บริษัท จะคืนเงินให้แก่คุณ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงแทน
  • บริษัท จะคืนเงินค่าสินค้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อ

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าสินค้าที่ซื้อจาก www.cenclean.com มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 14 วัน เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ ติตต่อ 02490-1555 (Auto 12 Line)

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

  1. สินค้าหมดประกัน
  2. ไม่มี Void ของทางบริษัท
  3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
  4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
  5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข